st_andrewsPlaatselijke regels

Palen in de baan

Alle palen die in de baan staan, zijn vaste obstakels en mogen niet weggehaald worden.
Indien er sprake is van belemmering, dan mag de speler deze ontwijken volgens regel 24-2b.

Regel 24-2. Vast obstakel
b. Ontwijken van belemmering
Behalve wanneer de bal in een waterhindernis of een laterale waterhindernis is, mag een speler de belemmering door een vast obstakel als volgt ontwijken:
(i) Door de baan: Indien de bal door de baan ligt, moet de speler de bal opnemen en zonder straf droppen binnen één stoklengte van en niet dichter bij de hole dan het dichtstbijzijnde punt zonder belemmering. Het dichtstbijzijnde punt zonder belemmering mag niet in een hindernis of op een green zijn. Bij het droppen binnen één stoklengte van het dichtstbijzijnde punt zonder belemmering, moet de bal eerst een deel van de baan raken op een plek waar geen sprake is van belemmering door het vaste obstakel en dat niet in een hindernis of op een green is.
(ii) In een bunker: Indien de bal in een bunker ligt, moet de speler de bal opnemen en droppen:
(a) zonder straf volgens punt (i) hierboven, behalve dat het dichtstbijzijnde punt zonder belemmering in de bunker moet zijn en de bal in de bunker moet worden gedropt, of (b) met één strafslag buiten de bunker, waarbij hij het punt waar de bal lag op een rechte lijn moet houden tussen de hole en de plek waar de bal wordt gedropt, zonder beperking van de afstand waarop de bal achter de bunker mag worden gedropt.
(iii) Op de green: Indien de bal op de green ligt, moet de speler de bal opnemen en zonder straf plaatsen op het dichtstbijzijnde punt zonder belemmering dat niet in een hindernis is. Het dichtstbijzijnde punt zonder belemmering kan buiten de green zijn.
(iv) Op de afslagplaats: Indien de bal op de afslagplaats ligt, moet de speler de bal opnemen en zonder straf droppen volgens punt (i) hierboven.
De bal mag worden schoongemaakt wanneer hij is opgenomen volgens deze Regel. (Bal rolt op een plaats waar sprake is van belemmering door de situatie waaruit hij werd opgenomen – zie Regel 20-2c(v))

Uitzondering:
Een speler mag een belemmering niet volgens deze Regel ontwijken indien:

(a) de slag duidelijk onuitvoerbaar is vanwege een andere belemmering dan een vast obstakel, of (b) belemmering door een vast obstakel zich alleen zou voordoen bij een duidelijk onredelijke slag of een onnodig abnormale stand, swing of speelrichting.
Noot 1: Indien een bal in een waterhindernis ligt (met inbegrip van een laterale waterhindernis), mag de speler de belemmering door een vast obstakel niet ontwijken. De speler moet de bal spelen zoals hij ligt of handelen volgens Regel 26-1.
Noot 2: Indien een volgens deze Regel te droppen of te plaatsen bal niet onmiddellijk is terug te krijgen, mag hij door een andere bal worden vervangen.
Noot 3: De Commissie mag een Plaatselijke Regel vaststellen die bepaalt dat de speler het dichtstbijzijnde punt zonder belemmering moet bepalen zonder over, door of onder het obstakel te gaan.

Afstandmeters

Een speler mag afstanden bepalen met een afstandsmeter.
Indien een speler tijdens een vastgestelde ronde een afstandsmeter gebruikt om ook andere gegevens te bepalen die zijn spel zouden kunnen beïnvloeden (bijv. helling, windsnelheid, windrichting, advies clubkeuze), overtreedt hij Regel 14-3.

Uitzondering
Apparatuur die informatie geeft over afstanden, die men met bepaalde clubs slaat, mag gebruikt worden indien deze informatie vóór de ronde verkregen is.

Straf voor overtreding
Bij de eerste overtreding:
Matchplay – Verlies van de hole
Strokeplay – Twee slagen
Bij een volgende overtreding:
Diskwalificatie

Tijdelijke plaatselijke regels

Eventuele Tijdelijke Plaatselijke Regels vind je op het publicatiebord in het clubhuis en op deze pagina.

Er zijn op dit moment geen tijdelijke plaatselijke regels.