ALGEMENE LEDENVERGADERING OP DONDERDAG 21 FEBRUARI, AANVANG 20.00 UUR IN HET CLUBHUIS.

Het bestuur van Golfvereniging De Swinkelsche nodigt u hierbij uit voor het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering zoals bedoeld in artikel 13 lid 1 van onze statuten.

De Algemene Leden Vergadering zal worden gehouden op donderdag 21 februari 2019

Aanvang 20.00 uur.

Locatie clubhuis Golfbaan de Swinkelsche, Maarheezerdijk 10, 5712 PC Someren.

AGENDA:

1) Opening en mededelingen door de voorzitter

2) Verslagen van ALV’s (voor- en najaar 2018)

3) Jaarverslag 2018 (secretaris en commissieleden).

4) Financieel verslag (ligt voorafgaand aan de vergadering ter inzage).

5) Begroting 2019 en vaststellen contributie.

6) Verslag kascommissie 2018 (Addie Tielen en Ton Leenen).

7) Benoeming leden kascontrole commissie 2019.

8) Bestuursverkiezing: 

Aftredend en niet herkiesbaar is 

Frans van de Ven (secretariaat en ledenzaken)

Voorgedragen nieuwe bestuurder is:

Karin Strijbos.

Tegenkandidaten (artikel 12 lid 2 van de statuten) dienen uiterlijk 5 dagen vóór aanvang van de ALV schriftelijk bij het bestuur te worden voordragen.

Deze voordracht moet door 10 of meer leden worden ondersteund en vergezeld gaan van een schriftelijke verklaring van de tegenkandidaat dat hij of zij een eventuele benoeming aanvaardt.

9) statutenwijziging.

PAUZE:

10) Interactief deel (nieuwe regels).

11) Rondvraag.
12) Sluiting.

Het verslagen van de ALV’s (voor- en najaar 2018) en het financiële verslag liggen vanaf 5 dagen voor de vergadering ter inzage in het kantoor van het clubhuis van de Swinkelsche. 

Someren, 1 februari 2019.

Secretaris: Frans van de Ven Golfvereniging De Swinkelsche

Golfbaan De Swinkelsche T: 06-11648391

Maarheezerdijk 10  E: info@golfverenigingdeswinkelsche.nl